Somogyi Betyár Kenel Somogyi Betyár Kenel
 • Komondor play
 • Komondor puppy.jpg
 • Komondor puppy.jpg
 • Komondor Snuki
 • Buksi komondor.jpg
 • Buksi-Betyár komondor.jpg
 • Betyár komondor.jpg
 • 008v.jpg
 • 014.jpg
 • 025.jpg
 • 027.jpg
 • 029.jpg
 • Betyár komondor.jpg
 • 010.jpg
 • 013.jpg
 • 017.jpg
 • Komondor Buksi
 • Buksi komondor.jpg
 • Komondor Buksi
 • Buksi komondor.jpg
 • komondor Canicum Pásztor Duhaj
 • p1160102.jpg
 • p1160173.jpg
 • p1160116.jpg
 • komondor Canicum Pásztor Duhaj
 • komondor Canicum Pásztor Duhaj
 • 578.jpg
 • 598.jpg
 • 584.jpg
 • 630.jpg
 • 641.jpg
 • 642.jpg
 • 643.jpg
 • 654.jpg
 • 671.jpg
 • 681.jpg
 

A alom komondor kiskutyái a Somogyi Betyár Kennelben


2009.05.26


Kan komondorok: SOMOGYI BETYÁR ATOS, ALMOS,ALFI

Szuka komondorok: SOMOGYI BETYÁR ARANYOS, ANGYAL, AIDA


APA: CANICUM PÁSZTOR DUHAJ

ANYA: VIHARSAROK PUSZTA BELLA

 

 
  domainLAKÓPARK beta